ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล ปี2567

ใบขับขี่สากลคืออะไร ใช้อย่างไร มีขั้นตอนการทำอย่างไร วันนี้ iLease จะมาทุกคนมาหาคำตอบ

ใบขับขี่สากลคืออะไร ใช้อย่างไร มีขั้นตอนการทำอย่างไร วันนี้ iLease จะมาทุกคนมาหาคำตอบ

ใบขับขี่สากล คืออะไร

ใบขับขี่สากล หรือ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ คือ เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนว่าสามารถขับรถยนต์ได้ในประเทศ
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน ใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศและสนใจทำใบขับขี่สากล ปัจจุบันสามารถเดินทางไปรับบริการได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in) และไม่ต้องมีขั้นตอนของการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ หรือหากมีความประสงค์จะจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าก็สามารถจองผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยเลือกสำนักงานขนส่ง วัน เวลาที่สะดวก และแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบขับขี่สากลไปใช้ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา

คุณสมบัติของผู้ขอใบขับขี่สากล

 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล, ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ใบขับขี่สากลใช้ได้ในประเทศใดบ้าง

  • ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ “อนุสัญญาเวียนนา 1968” มีอายุ 3 ปี ใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส สวีเดน และออสเตรเลีย เป็นต้น
  • ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ “อนุสัญญาเจนีวา 1949” มีอายุ 1 ปี ใช้ได้ 101 ประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา อินเดีย ฮ่องกง เป็นต้น

ส่วนประเทศไทยนั้นเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อต้องการใช้ใบขับขี่สากลสามารถใช้ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวก็ได้ โดยเช็กประเทศที่ใช้ใบขับขี่สากลได้ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

ใบขับขี่สากล ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
(กรณีคนไทย)

1. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ 

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ 

3. ใบขับขี่ไทย (5 ปี, ตลอดชีพ, ขนส่ง) (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ใบขับขี่สากล ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
(กรณีคนต่างชาติ)

1. หนังสือเดินทางและวีซ่า (ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับจริง) หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Work Permit) ที่แสดงรายละเอียด ที่อยู่ และยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศออกให้ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

3. ใบขับขี่ไทย (5 ปี หรือตลอดชีพ) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

การทำใบขับขี่สากล มีค่าธรรมเนียม 505 บาท

(ค่าคำขอ 5 บาท และใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 500 บาท)

       เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถไปทำใบขับขี่สากลได้ที่สำนักงานฯ วันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ โดยขั้นตอนการขอใบขับขี่สากลมี ดังนี้

  • ยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบหลักฐาน ที่สำนักงานขนส่งฯ
  • แสดงตนเพื่อยื่นคำขอ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้น/จัดทำคำขอ/ผู้ขอลงนามคำขอ
  • เมื่อตรวจสอบเอกสารผ่าน รับใบอนุญาตอายุ 3 ปี ชำระเงิน/ออกใบเสร็จ/จัดทำใบอนุญาต/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน