นโยบายการให้สินเชื่อ

“บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อ โดยนำรถไปใช้ทำการขนส่ง เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสินจ้าง”

ประกาศ
อัตราดอกเบี้ย/ค่าปรับ/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป