คณะกรรมการและผู้บริหาร

พลตำรวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์
ประธานกิตติมศักดิ์
คุณวิเชียร เจียกเจิม
ประธานกรรมการ
คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ประธานกรรมการบริหาร
คุณประดับ ส่งเสริม
กรรมการบริหาร

พลตำรวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์

ประธานกิตติมศักดิ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มกราคม 2560
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก การบริหารงานยุติธรรม จากประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม : ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 1

อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย และยังเคยดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วย ด้วยความสามารถในการบริหารและพัฒนาประเทศ ท่านได้นำพาบริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด เข้าสู่ความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่ยาก ขับเคลื่อนองค์กรให้เข้าถึงประชาชน พร้อมทั้งออกแบบการให้บริการสินเชื่อที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถใช้บริการได้อย่างง่าย และรวดเร็วที่สุด

คุณวิเชียร เจียกเจิม

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มกราคม 2560
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, Indiana University, USA
การอบรม : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program

มากด้วยประสบการณ์ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตั้งแต่ประเทศไทยมีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครั้งแรกเกิดขึ้น เป็นผู้นำให้สถาบันการเงินชื่อดังในประเทศไทย ผ่านพ้นวิกฤติ เศรษฐกิจในปี 2540-2542 จนสร้างผลประกอบการให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด สำหรับการพัฒนาบริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด ท่านได้สร้างให้บริษัทมีการนำใช้เครื่อง มือทางการเงินใหม่ๆ มาช่วยในการบริหาร จนทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะ เวลาอันสั้น

คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มกราคม 2560
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) และการบริหารธุรกิจ (MBA) , The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
“การอบรม : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program”

ผู้นำองค์กรและสถาบันการเงินระดับประเทศมายาวนาน และเป็นผู้ริเริ่มให้วิสัยทัศน์ในการสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัดให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ผนวกเรื่องของสินเชื่อ การเงิน การบัญชี การการตลาด และการปฏิบัติการ รวมเข้ากับเทคโนโลยี ให้ทุกฝ่ายในบริษัท สามารถทำหน้าได้อย่างไม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก แต่ได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่าองค์กรในระดับเดียวกันได้ ด้วยประสบการณ์ที่นำพาสถาบันการเงินมากมาย ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ ท่านยังเป็นผู้นำความคิด ในการบริหารอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงกับหลายองค์กรในประเทศไทยอีกด้วย

คุณประดับ ส่งเสริม

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มกราคม 2560
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (NIDA)
“การอบรม : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program”

ผู้บริหารมากประสบการณ์ด้านการตลาด และธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เป็นผู้กว้างขวางและมีชื่อเสียงด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดเช่าซื้อ ในสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ผลักดันและสร้างแนวคิดการทำการตลาดใหม่ๆ ให้กับวงการเช่าซื้อในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันท่านได้นำบริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด สู่แถวหน้าด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กระจายตัวอยู่อย่างกว้างขวางในทุกภูมิภาคกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศในระยะเวลาอันสั้น