ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

โครงการคืนรถ – ปลดหนี้ สินเชื่อรถยนต์

โครงการช่วยเหลือและผ่อนปรนหนี้สินเชื่อรถยนต์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระการผ่อนค่างวดรถยนต์ และให้ลูกค้าเหลือสภาพคล่องเพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำวัน

โครงการช่วยเหลือและผ่อนปรนหนี้สินเชื่อรถยนต์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระการผ่อนค่างวดรถยนต์ และให้ลูกค้าเหลือสภาพคล่องเพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำวัน โดยบริษัทให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ด้วยการส่งมอบรถยนต์คืนแก่บริษัท เพื่อปลดหนี้และไม่ถูกเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อีก

โคลงการคืนรถปลดหนี้ สินเชื่อรถยนต์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

มาตรการ

 • หากรถยนต์ที่บริษัทได้รับคืน นำออกประมูลขายได้ราคาที่ต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง บริษัทจะยกหนี้ส่วนที่เหลือโดยไม่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจาการขาย หรือเก็บส่วนต่างใด ๆ อีก
 • บริษัทจะรายงานข้อมูลเครดิต ด้วยสถานะปิดบัญชี ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ลดภาระหนี้สินและไม่มีประวัติค้าง

ระยะเวลาโครงการ สิ้นสุดวันที่ 15 เมษายน 2567

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอเข้าร่วมโครงการคืนรถปลดหนี้

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอเข้าร่วมโครงการ

 1. รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 2. ประวัติผ่อนชำระค่างวดตามสัญญามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 งวด
 3. ส่งภาพถ่ายสภาพรถยนต์ตามตัวอย่าง
 4. บริษัทจะนัดหมาย วัน-เวลา และสถานที่ที่นำรถยนต์มาคืน โดยวันที่นัดส่งมอบรถยนต์คืนต้องไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและทราบผลอนุมัติจากบริษัท
ตัวอย่างการถ่ายสภาพรถยนต์สำหรับเข้าโครงการคืนรถปลดหนี้

หมายเหตุ กรณีรถยนต์ที่ส่งมอบ ไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากรถยนต์ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกผลการอนุมัติดังกล่าว

รายละเอียดประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการคืนรถปลดหนี้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. ลดการเสียคาปรับล่าช้า / ค่าติดตามทวงถาม / ค่าหนังสือเตือน
 2. ไม่เสียค่าประวัติข้อมูลเครดิต มีสิทธิยื่นขอสินเชื่อใหม่ได้
 3. ไม่ถูกเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมหรือส่วนต่างใด ๆ
 4. ไม่เป็นคดีความทางแพ่งหรือคดีอาญา
 5. มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการลดภาระผ่อนชำระค่างวด

หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการคืนรถปลดหนี้

หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีสินเชื่อของท่าน

 • คุณวิวัฒน์ โทร 061-769-5189
 • คุณปนิดา โทร 065-569-9871
 • คุณเพ็ญพร โทร 092-690-6594
 • คุณรสลิน โทร 083-061-1373
 • คุณพัชฌิมา โทร 089-852-4974

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน